Računovodstveno-Knjigovodstveni servis      Kaštela-Split-Trogir     e-mail: info@k-projekt.net   adresa: K. Kambelovac,  Put Kruševika 26/1    tel: 021-220-336

Računovodstvene usluge

Računovodstvo poduzeća

Financijsko i analitičko izvještavanje
 • Vođenje poslovnih knjiga ( dnevnik knjiženja, glavna knjiga, knjiga URA i IRA, glavna i devizna blagajna)
 • Analitika kupaca i dobavljača, izvode otvorenih stavaka
 • Obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja, analitike plaća radnika, porezne kartice radnika
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
Mjesečni izvještaji (dostava izvještaja putem interneta)
 • Obračun PDV-a za poreznu upravu
 • Prijava odjava radnika e-mirovinsko, e-zdravstveno
 • JOPPD obrazac za obračun plaća prema poreznoj upravi
 • Prijava raznih dodatnih poreza
 • Izrada posebnih izvještaja na zahtjev korisnika
Godišnji izvještaji
 • Prijava poreza na dobit ( PD obrazac )
 • Bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o novčanom toku, konsolidirani izvještaji
 • Obračun članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, spomeničke rente, općekorisne funkcije šuma
 • Godišnji financijski izvještaj GFI- POD za FINU
 • Izvještaji o primanjima radnika ( IP obrazac) i vanjskih suradnika (IPP obrazac)
Dodatne usluge
 • Izrada faktura
 • Vođenje robnog knjigovodstva
 • Izrada primka, otpremnica
 • Izrada zapisnika o promjeni cijena
 • Vođenje knjige popisa robe
 • Izrada blagajničkih isplatnica, uplatnica i blagajničkih izvještaja
 • obračun putnih naloga

Računovodstvo obrtnika

Financijsko i analitičko izvještavanje
 • Vođenje pomoćnih knjiga ( knjiga URA i IRA)
 • Vođenje knjiga primitaka i izdataka (KPI)
 • Obračun plaća
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
Mjesečni izvještaji (usluga FINA e – kartice, dostava izvještaja putem interneta)
 • Obračun PDV-a za poreznu upravu
 • JOPPD obrazac uz obračun plaća za poreznu upravu
 • Prijava raznih dodatnih poreza
 • Izrada posebnih izvještaja po zahtjevu korisnika

 

Godišnji izvještaji
 • Prijava poreza na dohodak (DOH obrazac)
 • Obračun članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, spomeničke rente
 • Izvještaji o primanjima radnika ( IP obrazac) i vanjskih suradnika (IPP obrazac)
Dodatne računovodstvene usluge
 • Izrada faktura
 • Vođenje robnog knjigovodstva
 • Izrada primka, otpremnica
 • Izrada zapisnika o promjeni cijena
 • Vođenje knjige popisa robe
 • Obračun putnih naloga

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This